doc. Ing. Jaroslav Žáček, CSc.

emeritní pracovník FEL ČVUT

místnost: T2:B3-444
telefon: +420 2 2435 2198
e-mail: zacek@fel.cvut.cz

Odborné vzdělání:

 • 1952 – 1956 Vyšší průmyslová škola elektrotechnická v Praze. Maturita v oboru Užití elektrické energie.
 • 1956 – 1961: Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze, obor Výroba a rozvod elektrické energie.
 • 1975: obhajoba kandidátské disertační práce (Analýza polovodičových měničů elektrické energie), vědecká hodnost Kandidát technických věd – CSc.
 • 1980: obhajoba habilitační práce (Modelování výkonových polovodičových měničů na číslicovém počítači), vědeckopedagogický titul docent v oboru Výkonová elektronika.

Pedagogická praxe:

 • 1961 – 1964: asistent na katedře výroby a rozvodu el. energie FEL ČVUT
 • 1964 – 1980: odborný asistent na katedře užití el. energie, později na katedře el. strojů, přístrojů a pohonů FEL ČVUT
 • 1980 – 2014: docent na katedře el. strojů, přístrojů a pohonů, později na katedře elektrotechnologie FEL ČVUT
 • 1981 – 2010: školitel pracovníků ve vědecké výchově
 • 1985 – 1990: oborový proděkan pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, člen vědecké rady FEL ČVUT
 • Člen oborové rady oboru Elektrotechnologie a materiály FEL ČVUT
 • Člen státních zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky FEL ČVUT, FE ZČU
 • Člen státních zkušebních komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby doktorských prací v oboru Elektrotechnologie a materiály
 • Výuka předmětů: Elektrické pohony, Výkonová elektronika, Navrhování pohonů a měničů, Výkonové polovodičové systémy, Mikroprocesorová technika, Analýza a syntéza dynamických systémů, Automatizované výrobní systémy, Elektromagnetická kompatibilita výkonových systémů, Analýza a simulace výrobních systémů
 • Kurs Profesní vzdělávání v oblasti EMC. ESF EU – OP Lidské zdroje a zaměstnanost, 2010 – 2012, lektor

Skripta:

 • Caha Z., Novotný M., Žáček J.: Základy elektrických pohonů – Návody ke cvičení. SNTL Praha 1966 – 1974
 • Žáček J.: Výkonová elektronika. ČVUT Praha 1978 – 1990. Udělena Cena rektora 1981.
 • Bílek J., Šnorek M., Žáček J.: Mikroprocesorová technika. ČVUT Praha 1987, 1989. Udělena Cena rektora 1989.
 • Žáček J. a kol.: Mikroprocesorová technika – Cvičení. ČVUT Praha 1991, 1992
 • Künzel K., Žáček J.: Mikroprocesorová technika – Přednášky. ČVUT Praha 1992,1996
 • Žáček J. a kol.: Automatizované výrobní systémy. ČVUT Praha 1994.
 • Žáček J. a kol.: Profesní vzdělávání v oblasti elektromagnetické kompatibility. ČES (ČSVTS) Praha 2010.

Dokončené vedení aspirantů / doktorandů s úspěšnou obhajobou disertační práce:

 • Thuan V.D. 1983: Frekvenční regulace asynchr. motoru s vektorovou orientací pole
 • Mňuk P. 1985: Řízení střídače napětí s pulsně šířkovou modulací
 • Habash A.K.I. 1989: Digital Simulation of Field-Oriented Control of IM Drives
 • Novotný P. 1993: Řízení válcovací trati pro zpracování krátkých pásů
 • Al-Otri K. 2000: Počítačem podporovaný management jakosti v technologii
 • Lukeš P. 2008: Zajištění funkční bezpečnosti a spolehlivosti se zřetelem na EMC
 • Hrzina P. 2009: Technologické aspekty konstrukce spínaných zdrojů
 • Jirsa J. 2010: Využití UML při analýze rizik technologických systémů

Vědecká činnost – projekty:

 • Analýza a syntéza vysoce kompatibilních usměrňovačů s šířkově pulsní modulací, GA 102/94/1360 1994-1996, člen řešitelského kolektivu.
 • Elektromagnetická kompatibilita výkonových systémů, GA102/97/1254 1997-1999, zodpovědný řešitel.
 • Technologie systému měnič – motor, GA 102/98/1507, 1998-2000, člen řešitelského kolektivu.
 • Elektromagnetická kompatibilita výkonových spínaných zdrojů, GA 102/01/1353, 2001-2003, člen řešitelského kolektivu.
 • Výzkum efektivnosti a kvality spotřeby energie, VZ MSM 212300017, 2000-2004, člen řešitelského kolektivu.
 • Rozvoj, spolehlivost a bezpečnost elektroenergetických systémů, VZ MSM 6840770017, 2005 – 2011, člen řešitelského kolektivu.

Spolupráce s praxí – výběr:

 • Návrh a realizace tyristorového pohonu regulace elektrod obloukové pece: 1967: Rudné doly Mníšek, 1971: SONP Kladno Koněv, 1976: SONP Kladno Koněv, 1980: ChZ Sokolov, 1985: SONP Kladno Poldi, 1986: ŽĎAS Žďár, ZŤS Dubnica
 • Rekonstrukce pohonu přísuvu razicího štítu 1979: Metrostav Praha
 • Vývoj řídicích obvodů tyristorového měniče vn pohonu 1981 – 1984: ČKD Praha, (uděleno 7 autorských osvědčení)

Činnost v odborných organizacích:

 • 1992 – 2012: člen redakční rady Acta Polytechnica ČVUT
 • 1999 – dosud: člen technické normalizační komise TNK 47 pro EMC při ÚNMZ Praha

Ocenění:

 • 1967: Čestné uznání rektora ČVUT
 • 1987: Bronzová Felberova medaile ČVUT, Čestná medaile FEL ČVUT
 • 1997: Čestná medaile FEL ČVUT
 • 2002: Stříbrná Felberova medaile ČVUT
 • 2008: Čestné uznání Vladimíra Lista ÚNMZ
 • 2011: Pamětní medaile FEL ČVUT

Za informace zodpovídá/Responsible for the information: Jaroslav Žáček