Spoluprácehttp://www.siemens.cz

Spolupráce je navázána na úrovni ČVUT. Na katedře elektrotechnologie se jedná zejména o podporu výuky, zápůjčky programovatelných logických automatů pro řešení studentských projektů zaměřených na automatizaci technologických systémů, podporu nadaných studentů a v dalších oblastech.


aalborg-7379590

Aalborg University (DK)
http://en.aau.dk

Spolupráce s významnou dánskou univerzitou v rámci programu ERASMUS, výměny doktorandů, výzkum v oblasti výkonové elektroniky, využití obnovitelných zdrojů a fotovoltaiky.

více informací: benda@fel.cvut.cz


ces-6542649

Česká elektrotechnická společnost (CZ)
http://www.ces-csvts.cz/

Pomoc při realizaci odborného vzdělávacího kurzu “Profesní vzdělávání v oblasti elektromagnetické kompatibility. Projekt CZ.1.04/1.1.02/23.00260 je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

více informací: kuba@fel.cvut.cz


jpl-9312040

Jet Propulsion Laboratory (USA)
http://sandiegospace.org

Vývoj nanoaktuátoru pro mikroelektromechanické systémy, spolupráce v oblasti nanotechnologií s Jet Propulsion Laboratory, San Diego, California.

více informací: bouda@fel.cvut.cz


tei-7028352

T.E.I of Patras (GR)
http://www.teipat.gr/en

Spolupráce s přední řeckou technickou univerzitou v rámci programu ERASMUS, pořádání konferencí, školení, letních kurzů a vyzvaných přednášek na témata: inteligentní budovy, obnovitelné zdroje, výkonová elektronika.

více informací: molhanec@fel.cvut.cz


tu-4369949

TU Dresden (D)
http://www.tu-dresden.de

Spolupráce v oblasti výzkumu metod diagnostiky bezolovnatého pájení a pájek, technologie spojování pomocí elektricky vodivých lepidel.

více informací: mach@fel.cvut.cz


tuke-2499028

TU Košice (SK)
http://www.fei.tuku.sk

Spolupráce s fakultou elektrotechniky a informatiky TU v Košicích, společný grant s katedrou technológií v elektronike zaměřený na výzkum v oblasti vodivých lepidel a prezentování dosažených výsledků.

více informací: mach@fel.cvut.cz


tuwien-9311422

TU Viena (A)
http://www.tuwien.ac.at

V oblasti teoretického popisu vlastností a chování elektricky vodivých lepidel spolupracujeme zejména s TU ve Vídni.

více informací: mach@fel.cvut.cz


tuwroclaw-2232892

TU Wroclaw (PL)
http://www.pwr.wroc.pl

Spolupráce při vývoji nových elektricky vodivých lepidel, vývoj materiálů, pravidelná účast na konferencích.

více informací: mach@fel.cvut.cz


ustavplasmatu-7979692

Ústav fyziky plasmatu AV ČR (CZ)
http://www.ipp.cas.cz/cz

Spolupráce s oddělením materiálového inženýrství v oblasti studia transportních a dielektrických parametrů plasmových nástřiků keramických a kovových materiálů.

více informací: sedlacek@fel.cvut.cz


vsb-6301077

VŠB Ostrava (CZ)
http://www.fmmi.vsb.cz

Spolupráce s Vysokou školou báňskou v Ostravě (fakultou metalurgie a materiálového inženýrství) v oblasti měření pájitelnosti bezolovnatých pájecích materiálů.

více informací: urbanek@fel.cvut.cz


Spolupráce s průmyslem a praxí

amit-2721699

AMiT, spol. s r.o. (CZ)
http://www.amit.cz

Firma AMiT je přední český výrobce řídicích systémů, počítačů a elektroniky pro průmyslovou automatizaci. Nabízí i zakázkový vývoj a výrobu elektroniky pro průmysl. Spolupráce je navázána na úrovni fakulty.

více informací: kuenzel@fel.cvut.cz


amepox-4298418

AMEPOX Sp. z o.o. (PL)
http://www.amepox.com.pl

Výzkum a vývoj modifikovaných elektricky vodivých lepidel plněných nanočásticemi a mikročásticemi. Spolupráce v oblasti nanočástic.

více informací: dusekk1@fel.cvut.cz


azd-7725031

AŽD Praha s.r.o. (CZ)
http://www.azd.cz

Pomoc při vývoji nových typů transformátorů s pevnou zalévací látkou. Rekonstruovaný transformátor s polyuretanovou pryskyřicí a příměsí speciálního křemenného plniva pro zabezpečovací systémy Českých drah získal na mezinárodním veletrhu v Brně zlatou medaili.

více informací: bouda@fel.cvut.cz


cez-5782265

Skupina ČEZ (CZ)
http://www.cez.cz

Zpracování znaleckých odborných zpráv a posudků v oblasti výkonových zařízení, jejich provozu, diagnostiky a poruchových stavů. Zpracování znaleckých posudků z oblasti materiálového inženýrství. Měření a konzultace v oblasti elektromagnetické kompatibility.

více informací: kuenzel@fel.cvut.cz


czrea-2894368

Czech RE Agency, o.p.s. (CZ)
http://www.czrea.org

Česká agentura pro obnovitelné zdroje energie, podporující rozvoj obnovitelných zdrojů energie, vytváření a řešení projektů OZE směřujících ke strategii udržitelného života a spojování aktivit ostatních sdružení a organizací usilujících o propagaci a rozvoj obnovitelných zdrojů energie v České republice a Evropské unii.

více informací: http://pasan.feld.cvut.cz/


eprona-5111936

Eprona a.s. (CZ)
http://www.eprona.cz

Pomoc při měření rušení šířeného po vedení, měření emisí harmonických proudů do sítě, návrhy odrušení technologických celků, konzultační činnost v oblasti EMC.

více informací: cetl@fel.cvut.cz


fatra-5497648

FATRA Napajedla a.s. (CZ)
http://www.fatra.cz

Spolupráce v oblasti diagnostiky izolačních a dielektrických parametrů elektroizolační bi-axiálně orientované polyesterové fólie TENOLAN.

více informací: sedlacek@fel.cvut.cz


kabex-7452392

KABEX Holýšov a.s. (CZ)
http://www.kabex.cz

Spolupráce při testování a hodnocení účinků stínění vybraných typů kabelů. Měření vysokofrekvenčních parametrů silových kabelů.

více informací: papez@fel.cvut.cz


kovopribram-2796882

Kovohutě Příbram (CZ)
http://www.kovopb.cz

Spolupráce v oblasti korozního inženýrství, dlouhodobé měření koroze v dole, měření agresivity prostředí. Konzultace v oblasti zpracování elektroodpadu.

více informací: kudlacek@fel.cvut.cz


marmots-2163900

Marmots s.r.o. (CZ)
http://www.marmots.cz

Spolupráce při návrhu a vývoji malých magnetoterapeutických přístrojů Jamava Pro, výzkum v oblasti magnetoterapie a vlivu elektromagnetického pole na organizmus. Pomoc při vývoji elektromagnetických průmyslových upínačů.

více informací: kuba@fel.cvut.cz


nanograph-4680689

Nanograph s.r.o. (CZ)
INDUSTRIAL PAPER MILL, Štětí
http://www.nanograph.cz

Provedena zakázková měření rezistivity izolačních fólií. Jednalo se o speciálně upravené celulózové výrobky, např. fólie napouštěné silikonem. Cílem měření bylo posouzení vlivu technologického opracování výrobků na rezistivitu a kontrola shody parametrů s příslušnou normou. Dále byla realizována (vzhledem k nízké mechanické tuhosti) měření rezistivity v závislosti na tlaku vyvozeném měřicími elektrodami.

více informací: koblizek@fel.cvut.cz


prakab-4361586

PRAKAB s.r.o. (CZ)
http://www.prakab.cz

Spolupráce při analýze, posouzení a realizaci opatření pro snížení rizik z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výrobním závodě.

více informací: kuba@fel.cvut.cz


solartec-6664046

Solartec s. r. o. (CZ)
http://www.solartec.cz

Oblast fotovoltaiky, výroba solárních článků z monokrystalického křemíku a panelů, projektování a realizace fotovoltaických systémů a elektráren, napájení průmyslových aplikací a elektrifikace míst bez elektrické energie.

více informací: http://pasan.feld.cvut.cz/


testo-9251322

TESTO s.r.o (CZ)
http://www.testo.cz

Spolupráce na poli diagnostiky fotovoltaických elektráren metodou termovizních měření. Firma zapůjčila katedře elektrotechnologie moderní termokameru TESTO 882 pro vědecké i výukové účely.

více informací: http://pasan.feld.cvut.cz/


tiu-6192425

TIÚ-PLAST a.s. (CZ)
http://www.tiu.cz

Spolupráce s Technicko-inženýrským ústavem TIÚ PLAST a.s. v Neratovicích v oblasti vývoje polymerních elektricky vodivých kompozitů s příměsí vodivých částic.

více informací: bouda@fel.cvut.cz


tuvsud-5584947

TÜV SÜD Czech Partner (CZ)
http://www.tuv-sud.cz/cz

Partnerství s TÜV SÜD Czech je důležitým krokem ve spolupráci mezi touto inspekční a poradenskou firmou a laboratoří diagnostiky fotovoltaických systémů (LDFS ČVUT FEL). Vzájemná spolupráce se zaměřuje především na problematiku diagnostiky fotovoltaických systémů, vyhodnocování příčin nevýroby a hodnocení FV systémů.

více informací: http://pasan.feld.cvut.cz/


workswell-8121449

Workswell s.r.o (CZ)
http://www.workswell.cz

Firma Workskwell spolupracuje na poli diagnostiky FV elektráren pomocí termokamer. Zabývá se měřením a využitím termografie v mnoha oborech, mimo jiné i diagnostikou tepelných úniků budov a diagnostikou rozváděčů.

více informací: http://pasan.feld.cvut.cz/


zez-4163326

ZEZ SILKO s.r.o (CZ)
http://www.zez-silko.cz

Návrh a vývoj zařízení pro studium a měření spolehlivostních parametrů kondenzátorů. Vyvíjíme netradiční metody založené na rezonanci pasivních prvků určené pro dlouhodobé životností zkoušky výkonových svitkových kondenzátorů. Výsledkem jsou publikace, užitné vzory i přihláška českého patentu.

více informací: papez@fel.cvut.cz


zpa-3207431

ZPA Smart Energy a.s. (CZ)
http://www.zpa.cz

Spolupráce při návrhu a realizaci životnostních zkoušek elektrických zařízení, hodnocení spolehlivosti pasivních součástek, pomoc při návrh výrobků podle metodiky LCA.

více informací: kudlacek@fel.cvut.cz


Kde najdete naše absolventy

abb-5993319

ABB s r.o.
http://www.abb.cz

Přední světová firma poskytující technologie pro energetiku a automatizaci, po celém světě zaměstnává přes 120 000 lidí ve více něž 100 zemích. Pražská pobočka se věnuje vývoji a výrobě výkonových polovodičových prvků (dříve Polovodiče a.s. či ČKD Polovodiče Praha).


cez-5782265

ČEZ, a. s.
http://www.cez.cz

Energetická společnost ČEZ je největším energetickým uskupením v České republice i v rámci celé střední a jihovýchodní Evropy. Kromě výroby a prodeje elektřiny patří k jejím aktivitám i oblast telekomunikací, informatiky, jaderného výzkumu, projektování, výstavby a údržby energetických zařízení, těžby surovin nebo pracování vedlejších energetických produktů. Skupina ČEZ se současně řadí mezi tři největší výrobce tepla v České republice.


elfis-7691365

ELFIS s r.o.
http://www.elfis.cz

Firma zabývající se vývojem, výrobou a servisem záložních zdrojů (UPS), motorgenerátory a energocentry, konzultant v oblasti elektromagnetické kompatibility a odrušení – výroba odrušovacích filtrů, síťových a motorových tlumivek, regulace výkonu a elektrických pohonů.


eshf-5101583

E.S.H.&F. Production, s r.o.
http://www.eshf.cz

Výrobce suchých transformátorů, tlumivek, cívek a výkonových drátových rezistorů. Jak zakázková, tak i malosériová výroba.


foxconn-1519550

Foxconn CZ, s r.o.
http://www.foxconn.cz

Světový výrobce komponent v oblasti IT a produkci spotřební elektroniky až po výrobu součástek pro komunikační a elektronická zařízení. Vyrábí všechny součásti osobního počítače s výjimkou čipů.


jablo-7043503

Jablotron Alarms a.s.
http://www.jablotron.cz

Známá firma zabývající se návrhem, vývojem a výrobou zabezpečovacích systémů a alarmů, zabezpečím vozidel a zákaznickou automatizační technikou.


poll-6613683

Poll s.r.o.
http://www.poll.cz

Společnost se zabývá vývojem a výrobou výkonových zařízení především pro dopravní techniku. Dodává regulátory pro výkonové měniče trakčních pohonů včetně aplikačně specifického software. Dále se společnost zaměřuje na vývoj a výrobu jednoúčelových elektronických zařízení jako subdodávky dle zadání zákazníka.


prakab-4361586

Prakab s.r.o.
http://www.prakab.cz

Pražský výrobce holých vodičů, energetických a železničních zabezpečovacích kabelů, sdělovacích kabelů a vodičů bezhalogenních. Sortiment zahrnuje celou silovou kabelovou techniku.


road-4806899

ROAD ENERGY (CZECH) s r.o.
http://www.roadenergy.eu

Dovozce a prodejce korejských solárních panelů značky Symphony Energy a S-Energy, montáž, návrh a realizace solárních panelů. Technická podpora a realizace solárních elektráren ve spolupráci s firmou Silektro.


sidat-8519732

Sidat s r.o.
http://www.sidat.cz

Firma zaměřená na dodávky automatizovaných a informačních systémů pro výrobní a technologické aplikace. Jedná se zejména o automatizaci, dopravy, skladování, míchání a zpracování plynných, tekutých a sypkých materiálů. Poskytuje dodávky průmyslových komunikačních sítí a vizualizačních systémů HMI/SCADA.


teco-9181473

Teco a.s.
http://www.tecomat.cz

Tradiční český výrobce průmyslových a řídicích systémů kategorie PLC, vývoj HW a SW pro řídicí a automatizační techniku.

[scg_jh]