Čím se zabýváme

Fotovoltaika

solar-3315432

Zabýváme se problematikou fyziky, konstrukce a technologie fotovoltaických článků, diagnostiky polovodičových článků a problematikou optimalizace fotovoltaických systémů. Dále tým zajišťuje provoz demonstračního fotovoltaického systému 3 kWp instalovaného na ČVUT FEL, na kterém provádí on-line monitorování a vyhodnocování vlivu provozních podmínek na činnost systému. Provozní údaje systému jsou zobrazovány na internetu. → Více zde

 

Diagnostika materiálů

diag2dlogo-2189387

Zabýváme se vývojem diagnostiky pro hodnocení vlastností nových typů ekologických spojovacích materiálů pro elektrotechniku a elektroniku, zejména elektricky vodivých lepidel, ale i bezolovnatých pájek. Součástí práce týmu je vývoj nových typů elektricky vodivých lepidel, jejichž vodivou složkou je kombinace vodivých mikročástic a nanočástic. → Více zde

 

Bateriové & Energetické Skladovací Systémy (B&ESS-ČVUT)

Zabýváme se problematikou elektrochemických zdrojů, baterií a energetických úložišť. Naše výzkumné aktivity zahrnují testování a modelování bateriových článků a modulů, užití baterií v různých aplikacích a jejich následné recyklaci. → Více zde

 

3DP Lab

V rámci této výzkumné skupiny se zabýváme technologiemi 3D tisku (FDM/SLA), materiály pro 3D tisk, optimalizací procesních podmínek a možnostmi využití těchto technologií a materiálů v elektrotechnickém průmyslu. Více zde

 

 

Součástky pro elektrotechniku

rlc-6258460

Rozvíjíme všechny dostupné metody umožňující exaktní stanovení parametrů zejména pasivních elektronických součástek. Výzkum je zaměřen na identifikaci typů poruch, stanovení možných mechanizmů jejich vzniku a nalezení testovacích metod, které umožňují odhalit možnost budoucího vzniku poruchy. Sledovány jsou zejména metody širokopásmové impedanční spektroskopie, měření nelinearity nominálně lineárních součástek, měření šumu, který je součástkami generován, a vyhodnocení odolnosti součástek vůči impulznímu přetížení. → Více zde

Výroba a komercializace biologicky inspirovaného aktuátoru

sval-9840875

Tento projekt je zaměřen na vývoj technologie výroby biologicky inspirovaného aktuátoru (umělého svalu), jehož konstrukce je chráněna patentem ČVUT, v USA patentem US7994685 a v Japonsku 5380076. Řešení tříletého projektu OP VaVpI (číslo InovaSEED ČVUT 13113/541/5411301U109) obsahuje experimentální vývoj technologie výroby aktuátoru (první rok), optimalizace technologie a její patentování (druhý rok) a komercializace prodejem licence nebo založením spin-off ČVUT (třetí rok). Rozpočet na první rok je 1,32 mil. Kč. Projektovým manažerem je Ing. Kessler (InovaCENTRUM ČVUT), odpovědný řešitel je Prof. Bouda, spoluřešitelé jsou Ing. Choura, R. Havelková a A. Pospíšilová (katedra elektrotechnologie FEL). Na řešení je uzavřena vnitroorganizační smlouva mezi rektorátem ČVUT, vedoucím katedry elektrotechnologie Ing. Duškem a odpovědným řešitelem. Pro vývoj speciálního 3D tisku a zpracování nanovláken je uzavřena Rámcová smlouva mezi ČVUT v Praze a Technickou univerzitou v Liberci o spolupráci a ochraně důvěrných informací.

Kvalita elektrické energie

emc01-1058952

Zabýváme se výzkumem zaměřeným na aktuální problematiku zajištění bezpečnosti a spolehlivosti elektrických zařízení s respektováním vlivů elektromagnetického rušení, zlepšování kvality odběru elektrické energie v systémech nízkého napětí zejména pro výkonové polovodičové měniče i jiné nelineární zátěže, a dále na zvyšování efektivnosti využívání elektrické energie napájecími zdroji. → Více zde

Environmentální zkušebnictví

eureka-4555523Environmentální inženýrství je interdisciplinární technický a vědecký obor, který zahrnuje činnosti, jako je určení degradačních činitelů prostředí a jejich parametrů, simulaci environmentálních účinků za řízených podmínek, stanovení účinků prostředí na systémy, výrobky, prvky a materiály. Cílem této činnosti je získat kvalitní a spolehlivý výrobek. V současném období je tento cíl rozšířen o sledování charakteristik výrobku, které jsou v přímém vztahu k technickým a ekonomickým či ekologickým aspektům výrobku. Nejvíce je tento trend patrný v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Náš výzkumný tým se zaměřuje zejména na degradační působení provozního prostředí na elektrotechnický výrobek a jeho ekologický dopad na životní prostředí. → Více zde

 

[scg_jh]