Laboratoře katedry elektrotechnologie

Katedra elektrotechnologie má k dispozici několik laboratoří a učeben, ve kterých probíhá výuka předmětů akreditovaných na naší katedře a které je možno využít při výzkumných pracích. Na této stránce jsou prezentovány vybrané laboratoře a učebny spravované naší katedrou.

Prezentace laboratoří je zaměřena především na jejich přístrojové vybavení a  možnosti využití. Nezapomínáme ale ani na předměty, které se v jednotlivých místnostech vyučují. Pokud máte zájem, jsme ochotni poskytnout více informací jak k  výuce jednotlivých předmětů, tak k možnostem využití laboratoří. Ochotně také uvítáme studenty se zájmem o spolupráci s naší katedrou ať již formou studentských prací nebo připomínkami a nápady k prezentaci katedry a magisterského oboru “Technologické systémy”.

 

Laboratoř diagnostiky materiálů – V této laboratoři jsou využívány přístroje přizpůsobené pro potřeby materiálové diagnostiky a optické, laserové a elektronové mikroskopie a mikroskopie atomárních sil. Pro využití v elektro-technologické diagnostice, odpovídajících materiálů či materiálů vhodných například pro 3D tisk, laboratoř disponuje dvěma termickými analýzami: TMA – termomechanickou analýzou a TG-DTA/DSC – simultánní diferenční termickou analýzou společně s termo-gravimetrickou analýzou. Optická mikroskopie je využívána například pro zkoumání kvality pájených či lepených spojů, degradaci materiálů a kontrolu desek plošných spojů. Mikroskopie atomárních sil (AFM) je orientována na problematiku tenkých vrstev, polymerních kompozitů či plasmových nástřiků.  
pec-5206362 Prototypové pracoviště usnadňuje studentům praktickou realizaci jimi navržených obvodů a zařízení. Může se jednat o výsledky bakalářské či diplomové práce, stejně jako o individuální a týmové projekty nebo ryze soukromé aktivity. Prototypové pracoviště má k dispozici zařízení pro nanášení pájecích past, osazování a finální přetavení desek plošných spojů. Pracoviště je přístrojově vybaveno i pro základní měření a ověření funkce osazených desek (regulovatelné zdroje napětí, multimetry, osciloskopy).
memmert-6840084 Provozní prostředí má v současné době nezanedbatelný vliv na spolehlivost elektrických a elektronických zařízení. Laboratoř klimatotechnologie je vybavena pro výuku, výzkum a testování v oboru klimatotechnologie a spolehlivosti. Nacházejí se zde klimatické komory určené k simulaci reálných provozních podmínek a zrychlených zkoušek spolehlivosti. Laboratoř je využívána nejen pro akademický výzkum, ale i pro potřeby průmyslu, měření na zakázku a vypracovávání odborných expertiz a posudků.
Při výrobě elektronických součástek se často využívá technologie tzv. tenkých a tlustých vrstev. V laboratoři tenkých vrstev se studenti v rámci výuky prakticky seznamují s nanášením tenkých vrstev pomocí napařování a naprašování. Dále mají možnost se seznámit se základními prvky vakuové techniky, jako jsou rotační a difuzní vývěvy, principy těsnění, kryotechniky apod. Vytvořené vrstvy je však také nutné diagnostikovat. Laboratoř je tak vybavena pro kontaktní a bezkontaktní měření tlouštěk vytvořených vrstev. naparovacka-1916552
soucastky-9661756 Diagnostická laboratoř je přístrojově orientována na vysokofrekvenční a šumovou analýzu elektronických součástek a na měření nelinearity vybraných pasivních prvků. Tyto netradiční měřicí metody jsou často používány pro posouzení kvality výroby součástek, pro odhad jejich spolehlivosti a zbytkové doby života. Mezi hlavní vybavení patří přístroje pro měření parazitních parametrů součástek a vlastností elektronických obvodů. Lze zde najít LCR analyzátory, sestavy pro měření odrazných veličin (s-parametrů), spektrální analyzátory aj.

Laboratoř EMC je určena pro měření v oblasti elektromagnetické kompatibility. Mohou se zde provádět vybrané zkoušky odolnosti a měření rušení šířeného po vedení. Dále je laboratoř uzpůsobena pro výuku a výzkum v oblastech:

  • výkonová elektronika a výkonové polovodičové součástky,
  • průmyslová automatizace,
  • průmyslové roboty a manipulátory.

Nedílnou součástí pracoviště je i koutek pro doktorandy a diplomanty vybavený pro bastlení. Do budoucna se předpokládá orientace výzkumu na studium vlivu solárních fotovoltaických systémů na napájecí síť.

Počítačové učebny patří odjakživa k nejvytíženějším místnostem všech kateder. Sem zamíří alespoň jednou většina studentů bakalářského programu Elektrotechnika, energetika a management. Kromě běžné seminární výuky se zde vyučují základy číslicové a řídicí techniky používané v automatizace a robotice, v magisterském studiu se zde učí například dispečerské a řídicí systémy kategorie SCADA/HMI. Studenti zde také zkouší svoje – většinou první – simulace v programu Matlab nebo se seznamují se statistickými metodami zpracování dat (Excel, QC Expert).

Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů
se zabývá měřením parametrů fotovoltaických článků a solárních modulů a měničů. Díky profesionálnímu vybavení od firmy PASAN laboratoř slouží především jako akreditované pracoviště pro tvorbu odborných posudků, měření na zakázku a samozřejmě jako zázemí pro vědeckou činnost.

 

 

[scg_jh]