Témata projektů

Naše katedra nabízí široké spektrum studentských projektů, vhodných jak pro individuální projekty, tak projekty bakalářské a magisterské. Rámcová témata jsou uvedena níže.


Pro bližší informaci, jaké konkrétní práce se u nás obhajují:


Aktuálně vypsané projekty s již konkrétním zadáním lze nalézt v aplikaci pro semestrální projekty. Pokud si nevyberete z vypsané nabídky v aplikaci ani z rámcových témat uvedených zde, lze diskutovat i vlastní téma. Kontaktní osoby pro pomoc s výběrem vedoucího a konzultace ohledně projektů:

 • Petr Veselý (veselp13@fel.cvut.cz)
 • Ivana Beshajová Pelikánová (pelikano@fel.cvut.cz)
 • Karel Dušek (dusekk1@fel.cvut.cz)

Studium intermetalických vrstev (IMC) u pájených spojů

■ Vliv parametrů procesu pájení a použitých materiálů na tvorbu IMC.
■ Vliv IMC na výsledné mechanické, elektrické a termické vlastnosti pájených spojů.
■ Analýza IMC pomocí elektronového mikroskopu.
■ Optimalizace materiálové základny a nastavení procesu pájení pro dosažení spolehlivých a trvanlivých spojů.

kontaktní osoby:
doc. Ing. Karel Dušek, Ph.D.
dusekk1@fel.cvut.cz
Ing. Petr Veselý, Ph.D.
veselp13@fel.cvut.cz
Ing. David Bušek, Ph.D.
busekd1@fel.cvut.cz

Diagnostika chyb a vad v procesu pájení

■ Proces strojního pájení – diagnostika vad, hledání jejich příčin a návrh řešení (tombstone efekt, dutiny ve spojích, praskání pájecích plošek, prskání tavidla z pájecí pasty…).
■ Využití moderních diagnostických metod – optická, konfokální a elektronová mikroskopie, rentgenová analýza, mechanické zkoušky atp.
■ Spolupráce s průmyslovými partnery, řešení problémů z praxe.

kontaktní osoby:
doc. Ing. Karel Dušek, Ph.D.
dusekk1@fel.cvut.cz
Ing. Denis Froš
frosdeni@fel.cvut.cz
Ing. Petr Veselý, Ph.D.
veselp13@fel.cvut.cz

Moderní pájecí slitiny

■ Výzkum a vývoj nových pájecích slitin pro pájení vlnou a povrchovou montáž.
■ Termické analýzy pájecích slitin pomocí diferenční skenovací kalorimetrie a termomechanické analýzy.
■ Analýza smáčitelnosti a povrchových napětí pomocí metody smáčecích vah.
■ Mechanické zkoušky, měření tvrdosti, charakterizace struktury.

kontaktní osoby:
Ing. Petr Veselý, Ph.D.
veselp13@fel.cvut.cz
Ing. Iva Králová
kraloiva@fel.cvut.cz
doc. Ing. Karel Dušek, Ph.D.
dusekk1@fel.cvut.cz


Vlastnosti elektricky vodivých lepidel

■ Mechanické a elektrické vlastnosti lepených spojů po stárnutí za různých podmínek.
■ Modifikace lepidel: lepidla s vodivými nanočásticemi.
■ Porovnání vlastností lepených a pájených spojů.


kontaktní osoby:
doc. Ing. Pavel Mach, CSc.
mach@fel.cvut.cz
kontaktní osoba:
Ing. Ivana Beshajová Pelikánová, Ph.D.
pelikano@fel.cvut.cz

Elektrochemické zdroje

■ Vývoj a výzkum moderních diagnostických metod.
■ Vývoj a výzkum BMS (Battery Management System).
■ Analýza degradace elektrochemických zdrojů (SoH, RUL…).
■ Vývoj a návrh bateriových systémů.kontaktní osoba:
Ing. Pavel Hrzina, Ph.D.
hrzinap@fel.cvut.cz


Baterie a bateriové systémy

■ Modelování baterií a vývoj simulačních prostředí.
■ Vývoj algoritmů pro BMS (odhadování stavů SOC, SOH…).
■ Užití baterií v aplikacích: elektromobilita, síťová úložiště, satelity.
■ Druhotné využití baterií, recyklace, dopady na životní prostředí.

kontaktní osoby:
Ing. Václav Knap, Ph.D.
vaclav.knap@cvut.cz
Ing. Anna Pražanová
anna.prazanova@cvut.cz
Ing. Kateřina Nováková
novakk25@fel.cvut.cz


Luminiscenční solární koncentrátory pro fotovoltaiku

■ Příprava organických vrstev na skle pro koncentraci slunečního světla a luminiscenci.
■ Využití technologie spin-coating pro tenké vrstvy a Langmuir-Blodgett pro monomolekulární vrstvy.
■ Použití barviv rhodamine, coumarin, perylene, případně kvantových teček.kontaktní osoby:
RNDr. Branislav Dzurňák, Ph.D.
dzurnbra@fel.cvut.cz
prof. Ing. Václav Bouda, CSc.
bouda@fel.cvut.cz
prof. Tomáš Markvart, Ph.D.
tm3@soton.ac.uk

Sledování růstu dendritů – elektrochemická migrace

■ Studium elektrochemické migrace na povrchu desek plošných spojů jakožto nežádoucího jevu snižující spolehlivost zařízení – platí především pro automotive, drážní techniku, aerospace atp.
■ Experimentální výzkum způsobů potlačení růstu dendritů.
■ Testování za zvýšené vlhkosti, water drop test, analýza pomocí elektronové mikroskopie a dalších diagnostických nástrojů.

kontaktní osoby:
Ing. Petr Veselý, Ph.D.
veselp13@fel.cvut.cz
Ing. Markéta Klimtová
klimtma2@fel.cvut.cz
Ing. David Bušek, Ph.D.
busekd1@fel.cvut.cz

Efektivní kontrola teploty lithium-iontových baterií

■ Seznámení se s managementem teploty baterií elektromobilů (BTMS).
■ Simulace vedení tepla v bateriovém packu metodou konečných prvků (FEM).
■ Porovnání s měřenými daty.
kontaktní osoba:
Mgr. Jan Zemen, Ph.D.
zemenja1@fel.cvut.czPřípravky s mikroprocesory

■ Oživení a zpracování vzorových příkladů.
■ Práce v jazyce C.
■ Zpracování dokumentace.


kontaktní osoba:
Ing. Karel Künzel, CSc.
kuenzel@fel.cvut.cz


Příprava optických tenkých vrstev

■ Příprava tenkých vrstev pro fotovoltaiku a dalších aplikací.
■ Technologie: magnetronové naprašování, pulzní laserová depozice, spin coating, Langmuir-Blodgett.
■ Materiály: ZnO, SiO2, perovskity a další.

kontaktní osoby:
RNDr. Branislav Dzurňák, Ph.D.
dzurnbra@fel.cvut.cz
doc. Mgr. Jakub Holovský, Ph.D.
jakub.holovsky@fel.cvut.cz
Ing. Eva Horynová
horyneva@fel.cvut.cz

Modelování a simulace výrobních procesů

■ Seznámení se s moderními nástroji na modelování a simulaci výrobních procesů.
■ Vytvoření konkrétních modelů výrobních procesů, jejich simulace a vyhodnocení.
kontaktní osoba:
Ing. Martin Molhanec, CSc.
molhanec@fel.cvut.czTlusté vrstvy

■ Vytváření stříbrných a uhlíkových vrstev pomocí sítotisku, měření jejich profilů a elektrických vlastností.


kontaktní osoba:
Ing. Ivana Beshajová Pelikánová, Ph.D.
pelikano@fel.cvut.cz

Vizualizace přípravků

■ Návrh komunikace přípravků s prostředím ControlWeb.
■ Stávající ovladače / návrh nového; vypracování vzorového řešení.

kontaktní osoba:
Ing. Karel Künzel, CSc.
kuenzel@fel.cvut.cz

Aplikace metalo-DNA v molekulární elektronice

■ Teoretické modelování transportu náboje, vodivosti metalo-DNA molekul pro aplikace v molekulární elektronice (molekulární drát, dioda, tranzistor).

kontaktní osoba:
RNDr. Vladimír Sychrovský, Ph.D.
sychrvla@fel.cvut.cz


Analýza rizik a spolehlivost výrobních procesů

■ Seznámení se s moderními přístupy v této oblasti.
■ Metoda FMEA, FMECA a další.
■ Metody určování spolehlivosti na základě statistického vyhodnocení dat.kontaktní osoba:
Ing. Martin Molhanec, CSc.
molhanec@fel.cvut.cz


Tenkovrstvé technologie

■ Vytváření tenkých vodivých i nevodivých vrstev pomocí technologie napařování, naprašování či pulzní laserové depozice.
■ Měření elektrických, optických a mechanických vlastností, vliv procesních parametrů.

kontaktní osoby:
Ing. Ivana Beshajová Pelikánová, Ph.D.
pelikano@fel.cvut.cz
Ing. Eva Horynová
horyneva@fel.cvut.cz

Dielektrické vlastnosti keramických materiálů

■ Spolupráce s Ústavem fyziky plasmatu AV ČR, v.v.i.
■ Měření na high-end aparatuře od společnosti Novocontrol.
■ Studium mikrostruktury (elektronová mikroskopie, rentgenová analýza…) a jejího vlivu na dielektrické chování.

kontaktní osoby:
Ing. Josef Sedláček, CSc.
sedlacek@fel.cvut.cz
doc. Ing. Pavel Ctibor, Ph.D.
ctibopav@fel.cvut.cz


Měření dielektrických parametrů

■ Optimalizace volby materiálů a výrobní technologie elektrodových systémů pro měření dielektrik.
■ PVD depozice elektrodových systémů.
■ Měření teplotní stability elektrod měřicím systémem Novocontrol BDS.

kontaktní osoby:
Ing. Josef Sedláček, CSc.
sedlacek@fel.cvut.cz
doc. Ing. Pavel Ctibor, Ph.D.
ctibopav@fel.cvut.cz

Simulace metodou konečných prvků (FEM)

■ Numerické řešení diferenciálních rovnic (COMSOL Multiphysics).
■ Příklady zaměření: šíření tepla na desce plošného spoje; disipace tepla v elektrodách baterie; relaxace mechanického napětí.

kontaktní osoby:
Mgr. Jan Zemen, Ph.D.
zemenja1@fel.cvut.cz
Ing. Tomáš Tichý
tichyto4@fel.cvut.cz

Počítačové simulace fotovoltaických systémů

■ Práce v softwaru PV*SOL.
■ Aplikace na budovách.
■ Ověření na reálných datech.
■ Ekonomické zhodnocení v podmínkách ČR.


kontaktní osoby:
doc. Mgr. Jakub Holovský, Ph.D.
jakub.holovsky@fel.cvut.cz
Rupendra K. Sharma
sharmrup@fel.cvut.cz


Technologie fotovoltaických článků

■ Příprava solárních článků a zvyšování účinnosti.
■ Měření elektrických parametrů a stability.
■ Optické vlastnosti jednotlivých vrstev.
■ Fyzikální modely, počítačové simulace.

kontaktní osoby:
doc. Mgr. Jakub Holovský, Ph.D.
jakub.holovsky@fel.cvut.cz
Ing. Lucie Landová
abeloluc@fel.cvut.cz
Ing. Mgr. Neda Neykova, Ph.D.
neykoned@fel.cvut.cz

Fotovoltaické systémy

■ Vývoj a výzkum moderních diagnostických metod.
■ Vývoj a výzkum aplikace fotovoltaiky do budov.
■ Analýza degradace fotovoltaických modulů.
■ Ekonomické analýzy fotovoltaických systémů.

kontaktní osoby:
Ing. Pavel Hrzina, Ph.D.
hrzinap@fel.cvut.cz
Ing. Ladislava Černá, Ph.D.
ladislava.cerna@fel.cvut.cz
Ing. Tomáš Finsterle, Ph.D.
finsttom@fel.cvut.cz

Měření permitivity materiálů v mikrovlnném pásu

■ Analýza a srovnání rezonančních měření permitivity materiálů v mikrovlnném pásu poruchovou metodou v dutinovém rezonátoru a dielektrickým rezonátorem.
■ Použitelnost měřicích metod pro konkrétní vzorky dielektrik.kontaktní osoba:
prof. Ing. Václav Papež, CSc.
papez@fel.cvut.cz3D tisk v elektronice a elektrotechnice

■ Využití technologií 3D tisku v elektronice a elektrotechnice – praktické aplikace (tištěné obvody, senzory, komponenty, funkční prvky).
■ Charakterizace materiálů (elektricky vodivých, izolačních, magneticky aktivních atp.).
■ Vliv procesních parametrů a řízené degradace na vlastnosti tištěných částí.


kontaktní osoby:
Ing. Petr Veselý, Ph.D.
veselp13@fel.cvut.cz
Ing. Denis Froš
frosdeni@fel.cvut.cz

  Pokročilé materiály pro 3D tisk

  ■ Vývoj a charakterizace nových kompozitních materiálů pro 3D tisk s aplikací v elektronice a elektrotechnice.
  ■ Materiály elektricky vodivé, dielektrické se zvýšenou permitivitou, piezoelektrické, magneticky aktivní.
  ■ Měření mechanických, termických a elektrických vlastností, návrh praktické aplikace vyvinutého materiálu.

  kontaktní osoby:
  Ing. Petr Veselý, Ph.D.
  veselp13@fel.cvut.cz
  Ing. Jonáš Uřičář
  jonas.uricar@vscht.cz
  Ing. Denis Froš
  frosdeni@fel.cvut.cz

  Degradace polymerních materiálů v elektrotechnice

  ■ Degradace teplotou, zářením, elektrickým proudem.
  ■ Vliv degradace oplášťování kabelů na jejich mechanické, termické a elektrické vlastnosti.
  ■ Analýza uvolňovaných těkavých organických látek systémem GC/MS za zvýšené teploty.
  kontaktní osoby:
  Ing. Jonáš Uřičář
  jonas.uricar@vscht.cz
  Ing. Dominik Pilnaj
  pilnadom@fel.cvut.cz


  Diagnostika izolačních systémů elektrických strojů a zařízení

  ■ Procesy stárnutí a degradace izolačních systémů (fyzikální podstata, matematické modely a simulace).
  ■ Diagnostické metody a jejich aplikace v podmínkách provozu vn a vvn.
  ■ Metody pro vyhodnocení stavu el. strojů a zařízení (expertní systémy, užití AI, …).

  kontaktní osoba:
  doc. Ing. Radek Procházka, Ph.D.
  xprocha3@fel.cvut.cz

   Technologie vysokonapěťových prvků pro stejnosměrné aplikace

   ■ Současné možnosti využití stejnosměrných systémů (DC microgrids, HVDC, …).
   ■ Technologie venkovních a kabelových systémů pro stejnosměrné přenosové systémy.
   ■ Izolační vlastnosti a charakteristiky všech druhů používaných materiálů při stejnosměrném napětí (vliv prostorového náboje, nerovnoměrná distribuce vodivosti, apod.).

   kontaktní osoba:
   doc. Ing. Radek Procházka, Ph.D.
   xprocha3@fel.cvut.cz

   Částečné výboje v izolačních materiálech

   ■ Fyzikální podstata vnějších a vnitřních částečných výbojů při stejnosměrném a střídavém napětí.
   ■ Elektrické a neelektrické metody pro detekci částečných výbojů.
   ■ Metody vyhodnocení výbojové aktivity (na základě parametrů nebo paternů).   kontaktní osoba:
   doc. Ing. Radek Procházka, Ph.D.
   xprocha3@fel.cvut.cz

   Jak projevit zájem o téma
   Pokud máte o některé ze zde uvedených témat zájem, napište email kontaktním osobám u tématu uvedených a domluvte si schůzku.

   Za informace zodpovídá/Responsible for the information: Petr Veselý