Součástky pro elektrotechniku

Kdo jsme

papez-4416640

Václav Papež je zodpovědný za konstrukci zařízení užívaných pro sledováním nelinearity voltampérové charakteristiky vodivých spojů, impedance spojů v oblasti vysokých frekvencí, za konstrukci zařízení pro měření šumu a realizaci speciálních měření. Zabývá se též vývojem zařízení pro harmonické i neharmonické zatěžování výkonových kondenzátorů a transformátorů. Jde především o návrh impulzních generátorů proudů s netradičními požadavky na impedanční přizpůsobení, regulaci kmitočtu (harmonické namáhání) apod. Je vedoucím skupiny.

 

horak-3301934

Martin Horák zabývá se sběrem dat z měření, stárnutím kondenzátorů s plastovým dielektrikem i za zvýšené teploty), konstrukcí a návrhem měřicích RLC můstků, realizací měřicích přípravků a HW vybavením. Ve své disertační práci se věnuje měření nelinearity foliových kondenzátorů. Spolupracuje s předním českým výrobcem výkonových kondenzátorů ZEZ Silko Žamberk na vývoji zařízení pro harmonické a neharmonické zatížení výkonových kondenzátorů.

hajek-6333985

Jiří Hájek se zabývá diagnostikou výkonových polovodičových prvků ve spolupráci s ABB s.r.o jednotka Polovodiče. Zabývá se měřením šumu výkonových diod a možností využití tohoto měření pro mezioperační kontrolu při výrobě. Dále se podílel na vývoji zařízení pro měření kapacity výkonových prvků při polarizaci vysokým napětím (měření C-V křivek a dynamické kapacity p-n přechodu). V praxi (zaměstnán jako technolog v ABB) se věnuje především měření propustných charakteristik při vysokých proudech (kA) a konstrukci bezindukčních bočníků.

 

konecna-4075866

Zuzana Konečná se zaměřuje na nedestruktivní diagnostiku vysokofrekvenčních kabelů. Zabývá se zrychleným tepelným a radiačním stárnutím kabeláže a predikcí konce životnosti v závislosti na konstrukci kabelů a použitých dielektrických materiálech.

Michal Brejcha zabezpečuje laboratorní výuku především v předmětu A1M13VES Výroba elektrotechnických součástek. Je konstruktérem a realizátorem většiny ve výuce používaných přípravků. Dále se zabývá kvalitou elektrické energie – především algoritmy pro řízení aktivní kondicionérů.

Jakým výzkumem se zabýváme

Konstruovány a realizovány jsou speciální přípravky, zařízení a systémy pro vyhodnocování parametrů elektronických součástek pro laboratoř diagnostiky elektronických součástek i spolupracující firmy. Během posledních let byly realizovány Generátor proudových impulsů 200 A, Zařízení pro testování výkonových kondenzátorů, Zařízení pro měření kapacity výkonových vysokonapěťových polovodičových součástek, Zařízení pro měření nelinearity nominálně lineárních součástek, Spínač 3 kA pro impulzní testování kondenzátorů.

rlc-7684880

Skupina rozvíjí všechny dostupné metody umožňující exaktní stanovení parametrů zejména pasivních elektronických součástek. Výzkum je zaměřen na identifikaci typů poruch, stanovení možných mechanizmů jejich vzniku a nalezení testovacích metod, které umožňují odhalit možnost budoucího vzniku poruchy. Sledovány jsou zejména metody širokopásmové impedanční spektroskopie, měření nelinearity nominálně lineárních součástek, měření šumu, který je součástkami generován a vyhodnocení odolnosti součástek vůči impulznímu přetížení. V pedagogické oblasti skupina zabezpečuje výuku v předmětech A1M13VES Výroba elektrotechnických součástek, A1M13VST Výkonové součástky a technologie, A0M13PRE Průmyslová Elektronika, XP13SSD Speciální metody stanovení jakosti součástek.

K čemu to je

Stanovení aktuálních elektrických i dalších parametrů elektronických součástek předpokladem stanovování a ověřování jejich kvality. Prostřednictvím měření některých parametrů lze získat významné informace o povaze skrytých poruch součástek a o vlivu těchto poruch na budoucí funkci součástek a tím na životnost a spolehlivost součástek. Sledovány jsou možnosti předpovídání životnosti vysokofrekvenčních kabelů pracujících v extrémních podmínkách, zejména při zvýšené teplotě a zatížení pronikavou radiací.

Na čem konkrétně pracujeme

Sledovány jsou vlivy výrobních poruch na nelinearitu principiálně lineárních pasivních elektronických součástek a proudový šum součástek. Jsou hledány příčiny degradace kondenzátorů s dielektrikem z plastových folií a degradační mechanizmy vedoucí k postupnému snižování jejich kapacity během provozu.

Kdo financuje náš výzkum

Problematika diagnostiky elektronických součástek je na pracovišti řešena již řadu let, během nichž byly práce podporovány několika granty a výzkumnými záměry. Poskytnuté finanční prostředky umožnily postupně vybavovat laboratoř měření elektronických součástek. Výzkum byl financován z výzkumného záměru “Výzkum metod a systémů pro měření fyzikálních veličin a zpracování naměřených dat” č. MSM6840770015 a dále z výzkumného záměru “Program rozvoje metrologie” č. VIII/1/12, VIII/1/13, III/17/14, III/17/15.

S kým spolupracujeme

 • ZEZ Silko Žamberk s.r.o. – Spolupráce zaměřená na diagnostiku kondenzátorů.
 • KABEX Holýšov – Spolupráce zaměřená na diagnostiku kabelů.
 • ABB s.r.o. Polovodiče – Spolupráce zaměřená ne hledání příčin vzniku poruch ve výkonových diodách.
 • RS DYNAMICS Praha – Vyhodnocování mezních stavů u speciálních elektronických součástek.

Vybrané publikace

 • Hájek, J. – Papež, V. – Kojecký, B.: Zařízení pro vyhodnocování napěťových vlastností výkonových polovodičových součástek. Patent Úřad průmyslového vlastnictví, patentový spis 303040. 2012-01-26.
 • Papež, V.: Zařízení pro automatické testování výkonových kondenzátorů. Patent Úřad průmyslového vlastnictví, patentový spis 304363. 2014-02-12. Zařízení bylo 2014 přihlášeno u EPO s číslem EP14150631
 • Papež, V.: Kompenzovaná vysokofrekvenční zátěž. Patent Úřad průmyslového vlastnictví, patentový spis 304364. 2014-02-12.
 • Papež, V.: Zařízení pro měření kapacity výkonových vysokonapěťových polovodičových součástek. Patent Úřad průmyslového vlastnictví, patentový spis 305210. 2015-04-29.
 • Papež, V.: Zařízení pro testování řídících transformátorů. Patent Úřad průmyslového vlastnictví, patentový spis 305577. 2015-11-04. Zařízení bylo 2015 přihlášeno u EPO s číslem EP15186204
 • Papež, V., Měření nelinearity pasivních součástek pomocí intermodulačního zkreslení (The measurement of Non-linearity of passive components using a method of intermodulation distortion), In XII. Proceedings of conference DIDMATTECH’99. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovakia, 2000, p. 130-133. ISBN 80-8050-283-8.
 • Papež, V. – Hájek, J. – Kojecký, B.: Capacitive methodes for testing of power semiconductor devices. Facta Universitatis. 2015, vol. 28, no. 3, art. no. 10, p. 495-505. ISSN 0353-3670.
 • Papež, V. – Papežová, S.: Analysis of the Signal Network Non-Linearity in a Metrological Laboratory. In XIX IMEKO World Congress 2009 – Fundamental and Applied Metrology. Lisbon: Instituto Superior Técnico/Instituto de Telecomunicaçoes Portugal, 2009, p. 1463-1468. ISBN 978-963-88410-0-1.
 • Hájek, J. – Kojecký, B. – Papež, V.: Investigation of Flicker Noise in Silicon Diodes under Reverse Bias. In ISPS’10 PROCEEDINGS. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010, p. 147-152. ISBN 978-80-01-04602-9.
 • Papež, V. – Papežová, S.: Non-linearity diagnostics for Conductive Adhesives. In IMEKO Symposium TC-4, TC-19 & IWADC Instrumentation for the ICT Area. Košice: Technical University of Košice, 2010, ISBN 978-80-553-0424-3.
 • Papež, V. – Bušek, D.: Non-linearity measurement of low resistances. In Applied Electronic 2010. Pilsen: University of West Bohemia, 2010, p. 249-252. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-865-7.
 • Papež, V. – Papežová, S.: Power Wire-wound RF Resistor with High Linearity. In 10th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting. Niš: University of Niš, 2011, p. 601-604. ISBN 978-1-4577-2016-1.
 • Papež, V. – Papežová, S.: Equipment for the automatic testing of power capacitors. In 2014 29th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MICROELECTRONICS – PROCEEDINGS. Piscataway: IEEE – Electron Devices Society, 2014, p. 341-344. ISBN 978-1-4799-5295-3.
 • Roztočil, J. – Vigner, V. – Papež, V.: MEASUREMENT OF TIME BASE CHARACTERISTICS OF HIGH RESOLUTION DIGITIZERS. In XXI IMEKO WORLD CONGRESS – Full Papers. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2015, ISBN 978-80-01-05793-3.
 • Papež, V. – Papežová, S.: Transformer Short-time Overload Testing. In 2015 12th International Conference on Telecommutications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services. Niš: Faculty Electrical Engineering of Niš, 2015, p. 327-330. ISBN 978-1-4673-7515-3.
 • Papež, V. – Papežová, S.: Non-linearity Diagnostics of Nominally Linear Components. In 2015 12th International Conference on Telecommutications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services. Niš: Faculty Electrical Engineering of Niš, 2015, p. 323-326. ISBN 978-1-4673-7515-3.

Za informace zodpovídá/Responsible for the information: Václav Papež