Kvalita elektrické energie

Kdo jsme?

Jaroslav Žáček Vedoucí týmu, zabývá se především legislativními požadavky na kvalitu elektrické energie a jejich aplikací v oblasti projektování a realizace výkonových systémů.

Karel Künzel Spolupracuje na problematice legislativy elektromagnetické kompatibility a na metodách řízení výkonových polovodičových aktivních filtrů.

Jiří Hájek Tématem jeho práce je analýza a syntéza filtrů pro potlačování vysokofrekvenčního rušení emitovaného spotřebiči.

Pavel Hrzina V současné době se zabývá sestavováním a řízením pracoviště pro testování a cyklické zatěžování velkokapacitních akumulátorů, především lithiových.

Michal Brejcha Navrhuje a konstruuje spektrálně čisté zdroje síťového napětí využitelné pro laboratorní měření. Zdroje jsou založeny na bázi polovodičových měničů.

Václav Papež Zabývá se vysokofrekvenčním rušením emitovaným elektrickými a elektronickými zdroji, jeho potlačováním a zvyšováním imunity zařízení proti tomuto rušení.

Jakým výzkumem se zabýváme

S rychlým nárůstem instalovaného výkonu elektronických zařízení ve výkonových i informatických systémech se zvyšují i jejich nepříznivé elektromagnetické vlivy, které zhoršují kvalitu odběru i dodávky elektrické energie ve veřejných rozvodných sítích. Obranou je postupné zpřísňování legislativních požadavků na omezování emisí elektromagnetického rušení v širokém kmitočtovém spektru i na zajištění dostatečné odolnosti zařízení proti tomuto rušení. Tématem našeho výzkumu je zpracování a prezentace metodiky pro aplikaci těchto nových legislativních požadavků, a vývoj popřípadě zdokonalování prostředků pro potlačování elektromagnetických rušivých vlivů.

K čemu to je

Výsledky výzkumu mají přispět k úspěšnému zvládnutí rostoucích požadavků elektromagnetické kompatibility jak jednotlivých spotřebičů, tak i celých komplexních systémů, tzv. pevných instalací. Dosažení shody s těmito požadavky je nezbytnou podmínkou pro uvedení zařízení na trh a do provozu. Zkušenosti z praxe nasvědčují, že mnohdy intuitivní přístup k řešení těchto problémů nepřináší vždy uspokojivé výsledky. Přínosem výzkumného týmu by mělo být poskytnutí určitého teoretického zázemí a metodických postupů.

Na čem konkrétně pracujeme

Vzhledem k šíři problematiky jednotliví členové výzkumného týmu řeší několik různých, vzájemně souvisejících problémů. V současné době se práce soustřeďují především na analýzu, simulace a experimentální ověření vybraných typů filtrů harmonických složek napětí a proudů v napájecí síti, je rozpracována metodika simulace pomocí vyvinutých dílčích modulů systému. V aplikační oblasti se připravuje metodika uplatnění požadavků nové Evropské směrnice EMC do projekční a realizační praxe pevných instalací. Mezi hlavní oblasti našeho zájmu patři:

 • Realizace aktivního filtru řízeného systémem NI CompactRIO. Řízení se vyznačuje novým způsobem detekce fáze základní složky průběhů a tvorby referenčního průběhu. Poznatky ze stavby filtru by se měly zúročit v první etapě v experimentálním provozu měniče v režimu třífázového střídače pracujícího do sítě, v konečné etapě by mělo řešení problému vyústit v doktorskou disertační práci.
 • Počítačový návrh a praktická konstrukce zapojení AC/AC měniče nedeformujícího síťový proud včetně návrhu vstupního a výstupního odrušovacího filtru. Připravuje se funkční vzorek měniče, první výsledky již byly publikovány v r. 2010. Sleduje se možnost zlepšování spektra síťového proudu řízením měniče. Řešení problému by mělo pokračovat doktorskou disertační prací.
 • Teoretická analýza vlivu deformovaného síťového napájení na činnost usměrňovačů, s vyhodnocením vlivu tvaru napětí, síťové impedance a činitele nesymetrie se závěry pro praktickou aplikaci. Praktická měření byla publikována v r. 2009 na konferenci Elektrické pohony v Plzni.

Kdo financuje náš výzkum

Problematika elektromagnetické kompatibility je na pracovišti řešena již řadu let, během nichž byly práce podporovány několika granty a výzkumnými záměry. Poskytnuté finanční prostředky umožnily postupně vybavovat laboratoř elektromagnetické kompatibility. Výzkum je financován z výzkumného záměru MSM 6840770017 „Rozvoj, spolehlivost a bezpečnost elektroenergetických systémů“.

S kým spolupracujeme

Výzkumný záměr, z něhož je výzkum financován, je řešen ve spolupráci kateder elektroenergetiky, fyziky, mechaniky a materiálů, elektrotechnologie, elektrických pohonů a trakce, ekonomiky a manažerství, mikroelektroniky. Na řešení dílčích konkrétních problémů spolupracuje výzkumný tým i s praxí. Typickými příklady mohou být:

 • Škoda Electric a. s. Spolupráce v oblasti měření parametrů a charakteristik výkonových lithiových akumulátorů, s perspektivou uplatnění při vývoji trakčních aplikací.
 • PRAKAB Pražská kabelovna a. s. Spolupráce zaměřená na využití výsledků analýzy bezpečnosti elektrotechnické výroby.

Vybrané publikace

Publikace v tuzemském recenzovaném časopisu

 • Hrzina P.: Měření parametrů výkonových pasivních součástek. Elektro 12/2009, str. 6-9, ISSN 1210-0889.

Publikace výsledků na tuzemské konferenci

 • Cetl T.: Aplikace lithiových akumulátorů velkých výkonů v automobilech. XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň 2009, str. 127-131, ISBN 978-80-02-02151-3.
 • Hájek J.: Měření vlastností filtrů pomocí analyzátoru PMM 9010. XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň 2009, 7 str., ISBN 978-80-02-02151-3.
 • Künzel K., Žáček J.: Napěťový usměrňovač na deformované síti. XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň 2009, str. 153-158, ISBN 978-80-02-02151-3.
 • Pelán J.: Active Power Filter Invertor Construction. In: Workshop 2008. Praha 18.–22. 2. 2008, str. 374-375. ISBN: 978-80-01-04016-4.
 • Brejcha M.: Predictive FIR-based zero-crossing detection. POSTER 2009, Praha 2009.
 • Žáček J.: Výkony a účiník v deformované síti podle současných názvoslovných norem. In: Konference ELEN 2008 (vyzvaná přednáška). Praha 2.–3. 9. 2008, CD 4 str. ISBN: 978-80-254-2293-9.
 • Žáček J.: Výkony a účiník v deformované síti. In: VIII. konference Energetické rušení v distribučních a průmyslových sítích. Brno 27.-28. 11. 2008, CD 14 str.
 • Künzel K., Papež V.: Výkonové zdroje sinusového napětí. In: VIII. konference Energetické rušení v distribučních a průmyslových sítích. Brno 27.-28. 11. 2008, CD 9 str.

Publikace výsledků na mezinárodní konferenci

 • Seborský S.: EMC Safety Planning for Electronic and Electrical Equipment. Applied Electronics 2009, Plzeň 2009, str. 74-77, ISBN 978-80-7043-781-0.

Publikace jiného charakteru

 • Lukeš P., Žáček J.: Zajištění funkční bezpečnosti a spolehlivosti bezpečnostních systémů se zřetelem na EMC. Disertační práce (Ph.D.), 142 str. FEL ČVUT, obhájeno 10. 10. 2008.
 • Hrzina P., Žáček J.: Technologické aspekty konstrukce spínaných zdrojů. Disertační práce (Ph.D.), 113 str. FEL ČVUT, obhájeno 13. 1. 2010.
[scg_kk]