Fotovoltaika

Kdo jsme?

https://technology.fel.cvut.cz/wp-content/uploads/2019/02/benda.pngVítězslav Benda je vedoucím skupiny fotovoltaiky na katedře elektrotechnologie. Zabývá se problematikou fyziky, konstrukce a technologie fotovoltaických článků, diagnostiky polovodičových článků a problematikou optimalizace fotovoltaických systémů. Je školitelem doktorandů v oblasti fotovoltaiky a vede bakalářské a diplomové práce z oblasti fotovoltaiky. V rámci svého pedagogického působení přednáší předměty spojené s fotovoltaikou v českém i anglickém jazyce.

https://technology.fel.cvut.cz/wp-content/uploads/2019/03/holovsky.pngJakub Holovský se zabývá diagnostikou na úrovni fotovoltaických materiálů, výzkumem perovskitů a vysoceúčinných tenkých krastalických Si článků. V rámci svého pedagogického působení přednáší předměty spojené s fotovoltaikou v českém i anglickém jazyce.

 

Ladislava Černá je vedoucí akreditované Laboratoře diagnostiky fotovoltaických systémů. V rámci výzkumu se zabývá stávajícími i novými deiagnostickými metodami a jejich vzájemnou korelací. Zároveň působí jako manažer Centra pokročilé fotovoltaiky. V rámci svého pedagogického působení přednáší předměty spojené s fotovoltaikou v českém i anglickém jazyce.

Pavel Hrzina se zabývá diagnostikou fotovoltaických systémů, zejména pak baterií a měničů. Působí také jako metrolog a manažer kvality v akreditované Laboratoři diagnostiky fotovoltaických systémů a dále jako vedoucí skupin malých zdrojů v Solární asociaci. V rámci svého pedagogického působení přednáší předměty spojené s fotovoltaikou a akumulací.

Branislav Dzurňák je členem skupiny zabývající se fotonikou fotovoltaických struktur.

 

 

molhanec.jpgMartin Molhanec se zabývá aplikovanou informatikou a modelováním informačních systémů. V rámci projektu se specializuje na realizaci webového rozhraní pro zobrazení naměřených dat. Zabývá se dále technologiemi e-Learningu v souvislosti s Internetovou podporou výuky v oblasti obnovitelných zdrojů. Vede také několik diplomových prací, které souvisejí s realizací webové prezentace výsledků projektu.Jakým výzkumem se zabýváme

Diagnostika fotovoltaických systémů

 • Ověřování štítkových parametrů fotovoltaických modulů profesionálním testereme PASAN HighLightPRO
 • Střídavé metody měření (Impedanční spektroskopie, Impulzní diagnostika)
 • Termografie
 • Elektroluminiscence
 • Měření modulů solárními analyzátory přímo na elektrárně
 • Hodnocení výnosů fotovoltaických systémů
 • Ekonomika a analýzy provozu FVE
 • Konzultace, školení, analýzy stávajících i budoucích PV systémů

Diagnostika fotovoltaických článků

obr01-5763837
 • LBIV (Light Beam Induced Voltage) – skenování vrstev FV článků pro zjištění defektů pomocí lokálního ozáření monochromatickým světlem o různé vlnové délce.
 • Měření VA charakteristik a parametrů FV článků za různých podmínek na profesionálním testeru PASAN.
 • Vyhodnocování teplotních závislostí charakteristik FV článků (osvětlených i neosvětlených).
 • Měření AC parametrů PV článků a modulů
 • Termografie Pv článků a modulů
 • Elektroluminiscence

Diagnostika fotovoltaických struktur


K čemu to je

obr04-2249521

Oblast fotovoltaiky je klíčovou oblastí obnovitelných zdrojů energie s možným uplatněním v podmínkách České republiky. Velmi důležitou součástí je jak návrh samotného systému, tak zejména jeho provozní spolehlivost. Skupina fotovoltaiky na naší katedře pokrývá problematiku fotovoltaiky od návrhu nových materiálů, přes návrh komponent až systém až právě po provozní spolehlivost. Bez analýzy spolehlivosti by nebylo možné nové zdroje nergie vůbec provozovat.

Oblast monitorování provozu fotovoltaického systému prohlubuje znalosti o chování FV systému v reálných podmínkách a přispívá k optimalizaci provozu.

Na čem konkrétně pracujeme

 • Vývoj diagnostických metod a jejich porovnání.
 • Studium vlivu rekombinačních center na parametry fotovoltaických článků.
 • Měření homogenity rychlosti rekombinace v jednotlivých vrstvách FV článků pro různé technologie.
 • Analýza teplotní závislosti jednotlivých parametrů FV článků.
 • Návrh konstrukce a technologie nových fotovoltaických článků, včetně fotonických struktur.
 • Zkvalitnění on-line monitorování provozu FV systému při začlenění meteorologických dat do souboru sledovaných parametrů.
 • Vyhodnocování vlivu provozních podmínek na výkon a účinnost FV systému.

Kdo financuje náš výzkum

V současné době je výzkum financován z několika projektů a také ze smluvního výzkumu. Mezi významné projekty patří projekt č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000464 Centrum pokročilé fotovoltaiky financovaný ze strukturálních fondů EU a dále TAČR č. TK03020144 Implementace diagnostiky a prediktivní údržby pro efektivní řízení fotovoltaických elektráren autonomními prostředky.

S kým spolupracujeme

 • Solární asociace
 • EPFL v Lausane
 • CZREA (Česká agentura pro obnovitelné zdroje energie)
 • TEI Patra (Řecko) – spolupráce v rámci programu ERASMUS
 • Aalborg University (Dánsko) – spolupráce v rámci programu ERASMUS
[scg_vb]