Environmentální zkušebnictví

Kdo jsme?

olympus-digital-camera-4

Ivan Kudláček je vedoucí týmu a zaměřuje svou odbornou pozornost na problematiku degradačních procesů, klimatické, korozní zkoušky a na životnostní a spolehlivostní zkoušky elektrotechnických výrobků. V posledním období rozšířil pole odborného zájmu i o problematiku ekodesignu a likvidaci elektrotechnického odpadu.

olympus-digital-camera-6

Ivana Beshajová-Pelikánová se specializuje na vrstvové technologie, převážně na oblast výroby a vlastností tlustovrstvých odporových a vodivých vrstev a tenkých dielektrických vrstev. Zabývá se diagnostickými metodami pro hodnocení kvality a stability tlustých vrstev (např. měření nelinearity voltampérové charakteristiky tlustovrstvých odporů).

Jan Weinzettel se zabývá problematikou LCA (Life Cycle Assessment) a ecodesignem. V oblasti LCA spolupracuje s universitou v Trothaimu (Norsko).

Jakým výzkumem se zabýváme

obr01-8470247

S elektrotechnickými a elektronickými elementy se setkáváme v každém oboru. Na jedné straně nám ulehčují a usnadňují práci, na druhé straně je nutné řešit do nedávná neznámé problémy jako např. jak likvidovat vyřazená zařízení, jak nahradit technologie, které jsou závadné z hlediska životního prostředí atp.

obr02-4754376

Jednou z oblastí, kde se snoubí všechny tyto problémy je automobilový průmysl, který je v České republice v posledním období hnací silou průmyslu Přitom pro moderní automobil je charakteristický nárůst elektrotechnických a elektronických prvků. Během provozu automobilu jsou všechny elementy automobilové sestavy vystavené zvýšenému mechanickému namáhání a vlivům prostředí (teplo, chlad, vlhko, korozní prostředí).

obr03-3363203

Nárůst elektrotechnických výrobků a s tím spojených problémů, přivedl Asociaci environmentálních inženýru v Evropské unii (CEEES Confederation of European Environmental Engineering Societies) k myšlence, řešit tuto problematiku. CEEES proto iniciovala projekt, který má v rámci EUREKY za cíl koordinovat výzkumnou činnost pracovišť, zaměřených na záležitosti spojené s testováním provozních vlivů na elektrovýzbroj automobilů.

Účastníky projektu jsou

Ese-Supelec Ecolole Superieure D´Electricite – Francie, Fraunhofer-Institut Fuer Chemische Technologie – SRN, Association For Cooperation For Research And Development Of Electronics – Finsko, Swedish Environmental Engineering Society – Švédsko, Swiss Society Of Environmental Engineering – Švýcarsko, Acustica Y Telecomunicaciones S.L. -Španělsko, University/Faculty Technology And Metallurgy – Srbsko, Faculty Of Civil and Environmental Engineering – Izrael

Součástí tohoto mezinárodního kolektivu se stal spolu se SVÚOM s.r.o. i náš výzkumný tým.

Kdo financuje náš výzkum

Projekt BESTPRODUCT-TENEEST je v ČR financován z programu EUREKA České republiky. prostředků MŠMT E!3517, FACTORY BESTPRODUCT-TENEEST „Celoevropská síť environmentálního inženýrství – výzkum a technologie“.

Vybrané publikace

  • Kudláček, I. – Hejhal, T.: Ekologický pohled na materiálovou strukturu transformátoru. In Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering. Bratislava: Slovak University of Technology, 2004, díl 1, s. 48-52. ISBN 80-227-2110-7.
  • Kudláček, I. – Weinzettel, J.: Vyřazená elektrotechnická zařízení z pohledu zákona o odpadech. Elektro. 2006, roč. 2006, č. 1, s. 222-248. ISSN 1210-0889.
  • Kreislová, K. – Knotková, D. – Kreibichová, B. – Kudláček, I. – Kopecký, L.: Stanovení korozní agresivity vnitřních prostředí historických budov. In Koroze a protikorozní ochrana kovů [CD-ROM]. Praha: VŠCHT, 2006, ISBN 80-7080-621-4.
  • Mach, P. – Duraj, A.: Adhesive Joining or Lead-Free Soldering. Journal of Microelectronics, Electronic Components and Materials. 2005, vol. 2005, no. 4, s. 228-235. ISSN 0352-9045.
  • Duraj, A. – Mach, P. – Radev, R. – Matějec, J.: Influence of High Current Load on Electrical Properties of Adhesive Conductive Joints. In 1st Electronics Systenintegration Technology Conference. Piscataway: IEEE, 2006, vol. 2, s. 1323-1329. ISBN 1-4244-0552-1.
  • Beshajová Pelikánová, I.: Influence of Thermal Shocks on Electrically Conductive Adhesives. In 29th International Spring Seminar on Electronics Technology [CD-ROM]. Darmstadt: IEEE, 2006, vol. 1, s. 302-307. ISBN 1-4244-0551-3.

Za informace zodpovídá/Responsible for the information: Ivan Kudláček