O studiu

Výuka technologie elektrotechnické výroby v dnešní době nabývá na důležitosti. S vědomím potřebnosti odborníků pro výrobní procesy, vývojová, výzkumná i vědecká pracoviště, přistupuje katedra k jejich přípravě. Těžiště výuky je dnes v zajištění denního studia studijního programu Elektrotechnika, energetika a management. Dílčí problematiky vyučujeme pro další studijní programy. Samozřejmostí je výuka v anglickém jazyce v řádném studiu i v rámci výuky pro studenty výměnných programů, jako je Prospectus, Erasmus a další.

Bakalářská etapa

V rámci bakalářské etapě pokládáme důraz především na zvládnutí základních znalostí v oblastech:

 • materiálů pro elektrotechnickou výrobu, jejich profilových vlastností a použití, dále způsobů měření a kontroly požadovaných parametrů;
 • technologií používaných v elektrotechnické výrobě pro zpracování základních materiálů a komponentů elektrotechnických výrobků pro realizaci vodivých, izolačních, elektromagnetických a dalších systémů, výkonových součástek, elektronických a elektrotechnických přístrojů a zařízení;
 • výroby výkonových zařízení, Seznámení s hlavním výrobními postupy používanými v elektrotechnické výrobě, kontrolu a zajištění odolnosti proti vlivům prostředí a postupy nutné pro zajištění bezpečnosti výrobku v rámci celého jeho životního cyklu;
 • výroby elektrotechnických součástek a výroby elektrických zařízení volitelně podle oboru studia.

Volitelné předměty doplňují potřebné základy především o poznatky o moderních a špičkových materiálech a technologiích nebo přibližují vybrané technologie širšímu okruhu studentů z jiných studijních program a fakult.

Podstatným rysem naší výuky je snaha o maximální využití praktické výuky pokud možno s využitím moderního přístrojového vybavení laboratoří katedry.

Získané znalosti mohou studenti uplatnit a dále rozvíjet především v rámci individuálních projektů a bakalářských prací orientovaných na konkrétní, zpravidla praktický, problém.

Absolventi bakalářského studia najdou bez problémů uplatnění vyžadující znalosti základních technologií v elektrotechnice.

Magisterská etapa

V magisterské etapě se výuka soustřeďuje již na komplexnější témata, zejména:

 • jakost a její zajišťování napříč elektrotechnickou výrobou,
 • ekologii elektrotechnické výroby a elektrotechnických výrobků obecně v rámci jejich celého životního cyklu
 • vybrané technologie pro energetické systémy, zejména pro
  • solární systémy a jejich diagnostiku
  • elektrochemické zdroje

Volitelně nabízíme studium předmětů soustřeďujících se na:

 • výkonové součástky a jejich vlastnosti
 • techniku kabelů a světlovodů,
 • průmyslovou elektroniku,
 • nanotechnologie.

Individuální projekty a diplomové práce řeší komplexní úlohy technického a technologického charakteru v návaznosti na problémy řešené aktuálně na katedře včetně dílčích prací na výzkumných úkolech.

Nejužší specializaci představuje studijní obor Technologické systémy určený studentům, kteří se chtějí cíleně věnovat technologii elektrotechnické výroby případně dále pokračovat v tomto oboru v doktorském studiu.

Absolventi magisterské etapy mají dostatečné znalosti umožňující uplatnění jako konstruktéři zařízení, technologové výroby, kontroloři jakosti atd.

Vybraná problematika nezávislých zdrojů a solární energetiky je také vyučována v rámci mezioborového studia Inteligentní budovy.

Doktorská etapa

Studium této etapy má vždy již do značné míry individuální charakter daný zaměřením studenta na konkrétní problém navázaný na vědeckou nebo výzkumnou aktivitu katedry nebo některé spolupracující organizace. Z hlavních témat řešených na katedře lze uvést především:

 • měření, testování a vývoj v oblasti lepených a pájených spojů,
 • diagnostika parametrů součástek a komponentů nestandardními metodami,
 • diagnostika fotovoltaických systémů,
 • diagnostika elektrochemických systémů,
 • elektromagnetická kompatibilita,
 • vybrané speciální technologie.

Kromě uplatnění ve vědeckých ústavech a na výzkumných a specializovaných pracovištích jsou naši absolventi úspěšní i při vývoji a nasazování nových technologií i složitějších technických systémů.

Předměty katedry Elektrotechnologie

Ze stránky rozvrhů:

http://www.fel.cvut.cz/cz/education/rozvrhy-ng.B181/public/html/predmety/index-13113-name.html

Ze stránek KOSu:

http://www.fel.cvut.cz/cz/education/bk/predmety/predmety10010904.html

Přehled předmětů katedry v Moodle FEL:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13113/Katedra_elektrotechnologie

Průchod studiem oboru Technologické systémy:

http://www.fel.cvut.cz/cz/education/bk/pruchody/pr959624972805.html


 

[jbox color=”red” title=”TODO a NOTES”]
 • Zde bude nutné napsat něco srozumitelného pro studenty!
 • Musí tam být co jsme vůbec za obor a co se zde lze naučit.
 • Napsat to trochu s PR charakterem!
 • Například poukázat na 3D tisk a v jakých předmětech se uplatní! Další tipy možná?: baterky, solár,.. prostě FEATURE boxy našich super předmětů, z hlediska studentů.
 • Taky by zde mělo být schéma, kde je náš obor v rámci školy, nějaký graf, stromeček.
 • Možná i matice, řádky obory fakulty, sloupčky bakaláři a magistři a vyplněno, kde máme předměty.
 • BOX uplatnění absolventů!
 • Vložit boxy Chcete studovat náš obor (myslí se v magistru) a Chcete u nás dělat doktorát s odkazy (pravděpodobně) na samostatné stránky.
[/jbox] [jbox color=”grey” title=”původní text”]

Katedra se podílí na výuce všech etap studia v různých studijních programech, studijních oborech a zaměřeních. Prioritní zaměření je na:

 • materiály pro elektrotechnickou výrobu,
 • technologické procesy pro elektrotechnickou výrobu,
 • technologie výroby a měření parametrů elektrotechnických součástek,
 • řízení technologických procesů,
 • jakost elektrotechnické výroby,
 • ekologii elektrotechnické výroby.

Dále se podílíme na výuce řady dalších předmětů souvisejících s počítačovým řízením technologických procesů včetně základů výpočetní techniky, řízení projektů a podobně.

[/jbox]
[scg_kk]