prof. Ing. Vítězslav Benda, CSc.

profesor

Vzdělání

 • základní – Osmiletá střední škola (1950 – 58)
 • střední – Hviezdoslavova SVVŠ ve Dvoře Králové n.L. (1958 – 62)
 • vysokoškolské – ČVUT Praha, Fakulta technické a jaderné fyziky, obor fyzika pevných látek (1962 – 67)
 • vědecká příprava
  • 1972 – 73 externí aspirant na ČVUT – FEL, katedra elektrotechnologie,
  • 1973 – 76 ve vědecké přípravě jako pracovník katedry.
   Obhajoba kandidátské disertační práce na téma ”Vliv geometrie N+ emitoru a struktury P-báze na vypínací dobu tyristoru” v listopadu 1976

Odborná praxe

 • 1967 – 70 ČKD Polovodiče, vývojový pracovník. Výzkumně-vývojové práce v oblasti fyzikálních procesů ve výkonových polovodičových součástkách, diagnostika struktur, měření koncentračních profilů, technologie řízení doby života nosičů
 • 1970 – 73 ČKD Polovodiče, samostatný vývojový pracovník. Výzkumně-vývojové práce v oblasti zlepšování dynamických parametrů tyristorů. Vyřešení problematiky parametrů (dU/dt)crit a (dI/dt)crit. Výsledky byly ověřeny na sérich funkčních vzorků a zpracovány formou přihlášek vynálezu.
 • 1973 – 82 ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, odborný asistent na katedře elektrotechnologie. Cvičení a od r.1976 rovněž přednášky pro posluchače oboru elektrotechnologie. Pedagogické působení je podrobněji uvedeno v přehledu pedagogické činnosti.

Výzkumná činnost (600 hod ročně) při řešení státních výzkumných úkolů aplikovaného výzkumu (P 01-123-009/01 a A 05-123-101). V období 1978-80 se rovněž podílel na vybudování technologických laboratoří na katedře elektrotechnologie.
V listopadu 1982 jmenován docentem v oboru Elektrotechnologie

 • 1983-2001 ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, docent na katedře elektrotechnologie. Přednášky a cvičení v několika předmětech, podrobně rozvedeno v přehledu pedagogické činnosti.

V období 1985-92 předsedou komise pro státní závěrečné zkoušky studentů elektrotechnické fakulty ČVUT pro obor elektrotechnologie. Od roku 1985 školitelem ve vědním oboru elektrotechnologie na elektrotechnické fakultě ČVUT. Rovněž členem komise pro obhajoby kandidátských a doktorských disertačních prací (ad hoc) v oborech elektrotechnologie a mikroelektronika.

V říjnu 1999 obhájil habilitační práci na téma ”Konstrukce a technologie rychlých výkonových diod s měkkým zotavením” 1.12. 1999 byl jmenován docentem pro obor “Materiály a technologie pro elektrotechniku” na základě jmenovacího řízení a veřejné přednášky na téma „Vliv konstrukce, technologie a provozních podmínek na spolehlivost výkonových polovodičových součástek” byl s účinností od 1.4.2001 jmenován profesorem pro obor Materiály a technologie pro elektrotechniku.

 • 2001 – Od 1.10.2001 je profesorem na katedře elektrotechnologie.
Užší odborné zaměření: Fotovoltaické systémy, fyzika a technologie výkonových polovodičových součástek.

Vedení výzkumného týmu

 • Vedení týmu pracovníků katedry elektrotechnologie podílející se na řešení SVÚ A05-123-101 v období 1978-82, SVÚ A05–123-104/2 v období 1984-86 a SVÚ A06-123-807/2 v období 1987-90, grantového projektu ČVUT IG 8130 v období 1993-94, grantového projektu GAČR 102/94/1363 a projektu FRVŠ č. 590/2000.
 • Garant grantových projektů IG ČVUT 30-98 079, IG ČVUT 309905803, IG ČVUT 300106613 a grantu FRVŠ č.1894/2001
 • V období roku 2005- 2010 byl vedoucím skupiny provádějící výzkum v oblasti fotovoltaických systémů v rámci výzkumného záměru MŠMT 6840770017
 • Odborný garant akreditované Laboratoře diagnostiky fotovoltaických systémů

Členství v odborných organizacích.

 • Od 1992 členem IEE, od roku 1997 Fellow (FIEE). Člen IEE Czech Centre Committee od r. 1995, 1997-8 ve funkci Honorary Secretary,1998-9, Vice-chairman, od roku 1999-2005 Chairman. V současné době je Fellow IET a od roku 2006 předsedou Českého centra IET.
 • Od roku 2002 je členem vedení Asociace Inovačního podnikání ČR

Studijní pobyty v zahraničí

 • University of Bristol, Dept, Electrical and Electronic Eng. 25.1.-29.3.1984 (dva měsíce)
 • Technische Universitat Berlin, Institut fur Werkstoffe der Elektrotechnik, 1.2.-30.3. 1995 (dva měsíce)
 • Dále absolvoval cca 25 1-3 týdenních studijních pobytů na universitách a vědeckých institucích v zahraničí.

Přednášková činnost na universitách v zahraničí (1996 – 2014)

 • University of Bristol, University of Wales Swansea,
 • V současné době přednáší na Aalborg University (PhD. Course on Photovoltaics a na TEI Patra (MSc Course on RES)

Publikační činnost v posledních 5 letech:

 • Benda, V.: Photovoltaics towards terawatts – progress in photovoltaic cells and modules. IET Power Electronics. 2015, vol. 8, no. 12, p. 2343-2351. ISSN 1755-4535.
 • Benda, V.: Fotovoltaické moduly s vysokou účinností. In Fotovoltaické fórum a Energetická konference – sborník přednášek. Plzeň: Česká fotovoltaická asociace, 2015, s. 14-17. ISBN 978-80-906281-1-3.
 • Benda, V.: Photovoltaic cells and modules towards terawatt era. In EMN CANCUN MEETING 2015 PROGRAM & ABSTRACT. Fayetteville, Arkansas: Open-Access House of Science and Technology, 2015,
 • Benda, V.: Photovoltaic Systems – State of the Art and Trend. In International Renewable Energy Symposium. Windhoek: Namibia Energy Institute, 2015, p. 9.
 • Benda, V.: Present development in the field of photovoltaic cells and modules. In Workshop on Photonics: Fundamentals & Applications. Izmir: ICTP – Euroasian Centre for Advanced Research, 2015, p. 22.
 • Benda, V.: Crystalline silicon cells and modules in present photovoltaics. Journal of Engineering Science and Technology Review. 2014, vol. 7, no. 2, p. 7-15. ISSN 1791-9320
 • Černá, L. – Černek, P. – Hrzina, P. – Benda, V.: Using Measurement of AC Parameters for CIGS PV Modules Degradation Studying. In 2014 29th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MICROELECTRONICS – PROCEEDINGS. Piscataway: IEEE – Electron Devices Society, 2014, p. 307-310. ISBN 978-1-4799-5295-3.
 • Benda, V.: Photovoltaic Cell and Modules Theory and Technology (Chapter IV). In Renewable Energy Systems: Theory, Innovations and Intelligent Applications. Hauppauge NY: Nova Science Publisher, Inc., 2013, p. 287-345. ISBN 978-1-62417-741-5.
 • Wolf, P. – Benda, V.: Identification of PV solar cells and modules parameters by combining statistical and analytical methods. Solar Energy. 2013, vol. 93, p. 151-157. ISSN 0038-092X (45%)
 • Benda, V.: State of art and future trends in photovoltaic cells and modules. Journal of Engineering Science and Technology Review online. 2012, vol. Volume 5, no. 4, p. 1-8., ISSN 1791-9320.
 • Benda, V.: Progress in power semiconductor devices. Microelectronics Reliability. 2012, vol. 52, no. 3/2012, p. 461-462. ISSN 0026-2714.
 • Benda, V.: Photovoltaic Cells and Modules – State of Art and Future Trends. In Proceedings of the Sixth Global Conference on Power Control and Optimization. New York: American Institute of Physics, 2012, p. 6-14. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1113-5.
 • Benda, V.: Power Semiconductors – State of the Art And Future Trends. Global Journal of Technology and Optimisation online. 2011, vol. 2, no. 1, p. 29-36., ISSN 2229-8711.
Ve WoS je registováno více než 100 citací publikací (monografie, články v odborných časopisech a příspěvky na prestižních konferencích)

Ocenění výsledků práce

 • 1980 – Státní cena KG za podíl na vývoji a zavedení do výroby nové řady výkonových tyristorù
 • 1985 – Čestné uznání rektora ČVUT za výsledky ve vedení studentské vědecké a odborné činnosti
 • 1989 – udělen titul “Zasloužilý vynálezce” za soubor vynálezů
 • 2000 – Plaketa University Niš za rozvoj konference MIEL
 • 2000 – Cena rektora ČVUT I.stupně za prestižní vědeckou publikaci za rok 1999

Další výsledky a ocenění

 • autor nebo spoluautor vynálezů – 19 autorských osvědčení
 • uznání mezinárodní vědeckou komunitou – člen organizačního nebo programového výboru prestižních mezinárodních konferencí (ISPSD, EPE, PEVD, MIEL, PEMC, IPEMC, EDSSC a další), předseda organizačního výboru a programového výboru mezinárodní konference ISPS (International Seminar on Power Semiconductors -13 konferencí), předseda organizačního a programového výboru mezinárodního workshopu IWTPV (International Workshop on Teaching Photovoltaics – 8 konferencí)
 • Člen redakční rady časopisu European Transactions on Electrical Power (ISSN 1430-144X)
 • Člen redakční rady časopisu Global Journal of Technology and Optimisation (ISSN 2229-8711 )
 • Jako Guest editor připravil 8 Special Issue časopisů (Microelectronics Reliability, Microelectronics Journal, IET-Circuits, Devics and Systems), zaměřených na výkonové polovodičové součástky.

Je členem Oborových rad oborů

 • 2642V004 “Elektrické stroje, přístroje a pohony”
 • 3907V001 “Elektroenergetika”
 • 2602V009 “Elektrotechnologie a materiály”

V současné době přednáší předměty

 • Moderní komponenty výkonové elektroniky – A0M13MKV
 • Systémy pro využití sluneční energie – A1B13SVS
 • Elektrochemické zdroje a fotovoltaika – A1M13EZF
 • Fotovoltaické systémy – A5M13FVS
 • Systémy pro využití sluneční energie – AD1B13SVS
 • Elektrochemické zdroje a fotovoltaika – AD1M13EZF
 • Advanced Components of Power Electronic – AE0M13MKV
 • Solar Energy Application Systems – AE1B13SVS
 • Technologies in Electrical Engineering – AE1B13VST
 • Electrochemical Sources and Photovoltaics – AE1M13EZF
 • Fotovoltaické systémy – XP13FCD
 • Fyzika polovodičů – XP13FPD

Za informace zodpovídá/Responsible for the information: Vítězslav Benda